8 (7292) 50-50-20;

8 (705) 870 75 80;

mgtukz@mail.ru

+7(777)779-25-29

Руководство университета

Проректор по науке и международным связям


Ахметов Акылбек Кабиевич

Тел: +77292505020, сот. тел: +77015667056

Закончил в 1971 году Казахский государственный университет по специальности «Ядерная физика». 1972-1993 г.г. — старший преподаватель, заместитель декана физико-математического факультета, заведующий кафедрой Гурьевского педагогического института. 1993-2001 г.г. — ректор Актауского филиала Атырауского университета, первый проректор Актауского государственного университета. 2001 – 2010 г.г. заведующий кафедрой, 2010 – 2013 г.г. — Директор Института педагогических технологии КГУТИ. С июля 2014 года по август 2016 года ректор МГТУ. С 2013 года является проректором по науке и международным связям \Мангистауского гуманитарно-технического университета.

В 1974 году закончил очную аспирантуру (ФИАН СССР, Москва).

Кандидат физико-математических наук (1989 г.) по специальности — 01.04.16 – ядерная физика, доктор педагогических наук (1997 ж.), специальность – 13.00.01 – Общая педагогика. Доцент (1990 г.), Профессор ВАК (1997 г.)

Научное направление: Экономическое воспитание – профессионально-экономическое ориентирование будущих учителей.

Автор 9 учебников, 3 монографии, более 100 научно-методических, публистических статей.

Зарубежные командировки и поездки: Япония (1991, 2015 г.г.), Франция (2004 г.), Италия (2007 г.), Германия (2008 г.), Англия (2011-2017 г.г.)

Награды: Благодарственное Письмо Президента РК Н.А.Назарбаева, Отличник образования РК, Почетные грамоты МОН РК, Почетные грамоты и Благодарственные Письма Акима Мангистауской области, Почетная грамота ПолитСовета НДП «Нұр-Отан», нагрудной знак Министра образования и науки РК «За вклад в развитие науки Республики Казахстан», медаль имени Ахмета Байтурсынова за вклад в создании новых поколении учебников на казахском языке, «Человек года — 2009», обладатель гранта МОН РК «Лучший преподаватель» (2010 г.), обладатель государственной научной стипендии МОН РК «За вклад в развитие науки и техники РК» (2013 г.). награжден медалью «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл».

Оқу-әдістемелік жұмыстар бөлімі

Оқу - әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор  Қабылова Айнагүл Рамазанқызы

1998 жылы Ш.Есенов атындағы Ақтау университетін 430700 «Жылу және атом электростанияларының құрылысы» мамандығы бойынша  бітірген.

2001 жылы Алматыда Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының  аспирантурасын бітірген.

2002 жылы 05.17.01-Бейорганикалық заттар технологиясы  мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғады.

Еңбек жолы:

2002-2003 жж.- А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты бейорганикалық синтез лабораториясының инженері; 

2003-2011жж.–Маңғыстау «Болашак» институтының кафедра меңгерушісі;

2011-2013 жж.- Маңғыстау «Болашак» институтының факультет деканы;

2013-2018жж. – Маңғыстау гуманитарлы-техникалық университетінің кафедра меңгерушісі;

2018 жылдан бастап – Қазақстан теңіз университетінің оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректоры. 

2016 жылы  Маңғыстау облысының әлеуметтік –экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін облыс әкімі А.Айдарбаев алғыс жариялады.


Байланыс телефоны: 8 (7292) 50-50-20

Мекен-жайы: 3б ш/а 9 үй

e-mail:mgtukz@mail.ru 

Отдел по учебно-методическим работам

Проректор по учебно-методическим работам Кабылова Айнагул Рамазановна

В 1998 году окончила Актауский университет им. Ш.Есенова по специальности 430700 «Строительство тепловых и атомных электростанций».

В 2001году в Алматы окончила аспирантуру Казахской государственной архитектурно-строительной академии.

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 05.17.01-Технология неорганических веществ.

Трудовой путь: 

2002-2003 гг.- инженер лаборатории неорганического  синтеза Института химических наук им. А.Б. Бектурова; 

2003-2011гг.– заведующая   кафедрой  Мангистауского института «Болашак»

2011-2013 гг.- декан факультета Мангистауского института «Болашак»

2013-2018гг. – заведующая   кафедрой  Мангистауского гуманитарно-технического университета;

С 2018 года – проректор по учебно-методическим работам Казахстанского морского университета.

В 2016 году за вклад в социально-экономическое развитие Мангистауской области акимом области А.Айдарбаевым объявлена благодарность.

Контактный телефон: 8 (7292) 50-50-20

Адрес: 3б мкр, 9дом

e-mail: mgtuкz@mail.ru

Әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі бөлім


Әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі бөлімінің басшысы Абдрахманова Балжан Чукиржановна.

Жұмыс орны бас ғимарат 2 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 50-50-20. Электрондық пошта: balzhan.alban.11@bk.ru


Тәрбие жұмысы Қазақстан теңіз университетінің стратегиясының негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Онда студент жастарды патриоттыққа, мәдениеттілікке, әлеуметтік мобилділікке тәрбиелеу негізгі міндеттердің бірі ретінде көрсетілген. Аталған саладағы университет әкімшілігінің басты міндеті студенттердің белсенді азаматтық ұстанымының қалыптасуына ықпал ететін, олардың оңтайлы мәдени құндылықтар бағыт-бағдарын, білімге деген тұлғалық-құндылық қатынастарын, университеттің дәстүрлерін сақтау мен көбейтуге, студенттік өмірде, қызметтің кәсіби саласында және еңбек нарығындағы әрекеттердің конструктивті дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру ұстанымдарының ерекшелігі төмендегідей қарастырылған:

— тәрбие үдерісін ұйымдастыру барысында азаматтық қоғамның адамгершілік идеалдары мен құндылықтарына бағдарлану;

— университеттегі тәрбие жұмысының ашықтығы — студенттерді республи­каның, қаланың қоғамдық-саяси өміріне тартуға ықпал ететін білім берудің, әлеу­меттік белсенділіктің тәрбиелік қызметін жүзеге асыруда әріптестік байланыс­тар­дың ролін күшейту;

— университетте студенттерді тәрбиелеу жүйесінің икемділігі, оның өзін-өзі дамыту мүмкіндігі;

— студенттердің шығармашылық әлеуетін қолдау және дамыту;

— студенттердің өзін-өзі басқару және әкімшілік басқарудың теңдестірілген үй­ле­сімді жүйесі, студенттік өзін-өзі басқару органдарын құру және дамыту.

Тәрбие жұмысы төмендегі стартегиялық құжаттар мен негізгі нормативті құжаттардың негізінде жүзеге асады: 

— ҚАЗТУ Тәрбие жұмысының жоспары

— ҚАЗТУ куратор-эдвайзерлер Кеңесінің жұмыс жоспары

— Куратор-эдвайзер туралы ереже


Отдел социальной и воспитательной работы 


Начальник отдела социальной и воспитательной работы 

Начальник отдела Абдрахманова Балжан Чукиржановна.

Место расположения: главный корпус,2 этаж. Рабочий телефон: +7-72-92) 50-50-20. Электронная почта: balzhan.alban.11@bk.ru

Вопросы воспитательной работы являются составной частью Стратегии КАЗМУ, в которой одной из задач выдвинуто воспитание у студенческой молодежи патриотизма, культуры, социальной мобильности. Основной задачей администрации университета в этой сфере является создание условий, активно содействующих формированию гражданской позиции студентов, их позитивных культурно-ценностных ориентации, личностно-ценностного отношения к образованию, сохранению и приумножению традиций университета, выработки умений конструктивного поведения в студенческой жизни, профессиональной сфере деятельности и на рынке труда.

При этом в качестве приоритетов рассматриваются следующие принципы организации воспитательного пространства:

Воспитательная работа осуществлялся на основе следующих принятых стратегических документов и основных нормативных документов: 

— План воспитательной работы КАЗМУ

— План работы Совета кураторов-эдвайзеров КАЗМУ

— Положение о кураторе–эдвайзере


Отдел практики и трудоустройства


Отдел практики и трудоустройства (ОПиТ)является подразделением по учебно-методической работе, осуществляющим непосредственное управление и контроль по вопросам прохождения всех видов практик обучающихся и трудоустройство выпускников университета.


Тузелбаева Индира Нурлатовна,

начальник отдела практики и трудоустройства

Контактный телефон: 8 (7292) 50-50-24

Адрес: 3б мкр, 9дом

e-mail: mgtuкz@mail.ru


Тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімі


Тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімі (ТжЖОБ)академиялық күнтізбеге сәйкес тәжірибелердің барлық түрлерінен өтуді қамтамасыз етеді. Ұйымдармен ішкі келісім шарттар мен келісімдер негізде студенттерді тәжірибелерден өткізу және бітірушілерді жұмысқа орналастыру сұрақтары бойынша қызметтер атқарады.


Тузелбаева Индира Нурлатовна,

Тәжірибе және жұмысқа орналастыру бөлімінің бастығы

Байланыс телефоны: 8 (7292) 50-50-24

Мекен-жайы: 3б ш/а 9 ұй

e-mail:mgtukz@mail.ru


Отдел практики и трудоустройства

Отдел практики и трудоустройства функционирует согласно Уставу Казахстанского морского университета. Деятельность отдела направлена на оказание помощи студентам в прохождении профессиональной практики и на максимально возможное трудоустройство выпускников  университета.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА:


ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА:

проводит мониторинг по степени удовлетворенности работодателей уровнем знаний выпускников.


Тәжірибе және жұмыспен қамтамасыз ету бөлімі


Тәжірибе және жұмыспен қамтамасыз ету бөлімі Қазақстан теңіз университетінің жарғысына сай жұмыс атқарады. Бөлім қызметі студенттердің кәсіби тәжірибеден өту кезінде және университет түлектерін максималды түрде мүмкіндігінше еңбекпен қамтуда көмек көрсетуге бағытталған.

ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:

басқа да білім беру ұйымдарымен, өндіріс және ғылыммен байланысын нығайту;

мансабының өсуіне көмек көрсету;

бағдар беру;


ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ: